JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

SERVICE / ขอบเขตบริการ


บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด มีขอบเขตการให้บริการตั้งแต่ เริ่มวางแผนการพัฒนาโครงการไปจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมไปถึงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการ โดยลักษณะขอบเขตการให้บริการ ได้แก่
  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการตามประเภทและที่ตั้งของโครงการ ให้มีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
  การประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างและการดำเนินกิจการ
  การตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ
  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน ปริมาณการจราจร
     รวมไปถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมด้านอื่นๆทั้งในส่วนที่เกิดภายในโครงการและภายนอกโครงการ
  การศึกษาวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม
  การจัดประชุมและการมีส่วนรวมของประชาชน
  การศึกษาระดับความลึกของน้ำ
  การศึกษาผลกระทบการกัดเซาะและทับถม (แผนจำลองทางคณิตศาสตร์)
  การศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
  การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
     ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง